Strona główna Regulamin stron DJ Promotion

Regulamin stron DJ Promotion

dotyczy stron internetowych www.djpromotion.com.pl i ich subdomen

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługi w ramach powyższych domen świadczone jest przez firmę DJ Promotion Piotr Gryglewicz, 01-652 Warszawa, Gwiaździsta 33 lok 162 zarejestrowaną w Polsce pod NIP: 118-000-93-15, zwaną dalej djpromotion e-mail: office@djraport.djpromotion.com.pl
 2. Regulamin ten określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisów internetowych djpromotion.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisów djpromotion, do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.
 4. Zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią tego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin –  regulamin na tej stronie
 2. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika lub przez pobranie danych z portali społecznościowych.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu djpromotion, posiadająca Konto w nim.
 4. Usługa djpromotion ? strona i podstrony w domenie djpromotion.com.pl oraz djpromotion.com.pl/djraport
 5. Serwis djpromotion – przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające używanie przez użytkownika.
 6. Materiały – wszelkie materiały – teksty, opracowania, statystyki, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki audio różnych formatów) – publikowane przez Użytkowników w ramach djpromotion.com.pl/djraport

USŁUGA

 1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z serwisu djpromotion są całkowicie dobrowolne..
 2. Założenie Konta i korzystanie z blogu djpromotion.com.pl/djraport jest całkowicie bezpłatne.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.
 4. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
 6. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
 7. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,
 8. niepodejmowania działań i przekazywania danych do serwisu djpromotion które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
 9. nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
 10. niepublikowania postów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
 11. DJ Promotion zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu djpromotion za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, przy czym zakres czasowy wyłączenia Serwisu nie przekroczy 48 godzin w skali miesiąca kalendarzowego i całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu blog.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.
 12. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto.
 13. Wiarygodność treści postów serwisu djpromotion nie są kontrolowane przez DJ Promotion, który zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji postów przez Użytkowników.
 14. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w też serwisie djpromotion, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 15. DJ Promotion zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich blogach poprzez umieszczanie ich w innych serwisach internetowych oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach ) z zachowaniem zasad związanych z prawem autorskim.
 16. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 17. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować post w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów serwisu djpromotion, że w blogu nie pojawiły się nowe wpisy, DJ Promotion ma prawo do usunięcia takiego konta z serwisu djpromotion
 18. Użytkownik umieszczając Materiały w serwisie djpromotion oświadcza, iż:
 19. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
 20. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
 21. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
 22. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego poście.
 23. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w serwisie djpromotion. W przypadku nieusunięcia ww. treści, DJ Promotion ma prawo do zablokowania postu serwisu djpromotion lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia postu z serwisu djpromotion, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.
 24. Wypowiedzenie Usługi ? usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z serwisu djpromotion. Wraz z usunięciem Konta.

PRAWA I OBOWIĄZKI DJ Promotion

 1. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego konto zostaje zablokowane oraz może zostać skasowane bez uprzedniego ostrzeżenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DJ Promotion informuje, iż podczas korzystania z serwisu djpromotion w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki ?cookies?) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików ?cookies? jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w serwisie djpromotion. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
 4. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
 5. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
 6. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
 7. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym).
 8. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
 9. DJ Promotion zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w serwisu djpromotion treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w serwisu djpromotion, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres office@djraport.djpromotion.com.pl lub listownie na adres podany wyżej w regulaminie.
 3. DJ Promotion rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach tego Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DJ Promotion. Dane te mogą być przekazywane kontrahentom DJ Promotion. wyłącznie w celu realizacji usługi serwisu djpromotion.
 3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
 4. są one zgodne z prawdą,
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez DJ Promotion w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres podany wyżej w tym Regulaminie.
 7. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez DJ Promotion danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 8. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z serwisu djpromotion.

UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi serwisu djpromotion (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez DJ Promotion o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez DJ Promotion za zgodą Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik zakończy rejestrację do serwisu djpromotion i zaloguje się do swojego konta w tym serwisie.

MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWA I SĄDOWA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2.Przypadku sądowej roztrzygnięcia za właściwy są przyjmuje się sąd dla DJ Promotion.

ZMIANY REGULAMINU

 1. DJ Promotion zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w mailu informacyjnym mprzesłanym do Użytkownika. W przypadku niezaakceptowania zmian w tym Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić DJ Promotion o takiej decyzji drogą mailową na adres: office@djraport.djpromotion.com.pl