Tarcza antykryzysowa Koronawirus a DJ

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt związany z ochroną gospodarki. To tak zwana Tarcza antykryzysowa. Teraz zajmie się nią Senat. Czy zatem to dobra wiadomość dla nas, którzy pracują w branży eventowej? Co ze zwykłymi DJ’ami? To zależy.

 

Jeśli Senat RP przyjmie ustawę, to Prezydent (już zapowiedział) to wejdzie ona w życie 1 kwietnia 2020. Nie jest to jednak prawdopodobne, bo opozycja jest oburzona brakiem akceptacji przez PiS, swoich zgłoszonych poprawek. Ustawa ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie firm i pracowników przez skutkami kryzysu. Tyle, że “diabeł tkwi w szczegółach”.  Pytanie jednak brzmi: co z tego może mieć DJ?

 

Tarcza antykryzysowa – założenia

  • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm
  • dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych kwota 2000 PLN miesięcznie
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ? do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ok. 2000 PLN) i uelastycznienie czasu pracy.
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy ? dla firm w kłopotach.
  • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
  • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
  • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
  • korzystniejsze zasady rozliczania straty
  • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
  • zwalnianie z naliczania kar umownych za ? związane z epidemią

 

 

Tarcza antykryzysowa – co z tego może wynikać dla Was?

Tarcza antykryzysowa dla DJDla Was grających i robiących eventy? Wszak taka działalność została obecnie zniwelowana do zera. To zależy od różnych czynników. Na pewno niczego dobrego od Państwa nie może spodziewać się osoba działająca na dziko w naszej branży, a więc nie podpisująca umów, nie prowadząca legalnej działalności i płacąca podatki. A naszej branży szara strefa nie jest opcja.

Jednak ogromna ilość z Was prowadzi legalną działalność czy to jako firma jednoosobowa (większość), spółka. Sporo osób jest zatrudnianych na umowę zlecenie, a rzadziej umowę o pracę. Można być DJ’em samozatrudnionym, a można być w agencji.

 

Wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego ? nie-oskładkowanego i nie-opodatkowanego ? co do zasady jest to kwota w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutego 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiało dojść nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.. Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła mógł otrzymać świadczenie, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Wnioski składa się na stronie ZUS.

 

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

– nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

– nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Wnioski składa się do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 

Na koniec

Uff, dużo tego, a jest jeszcze więcej.. . ,ale reasumujac.

Wśród osób zarejestrowanych w DJ Promotion przeważa działalność jednoosobowych firm. W takiej sytuacji kluczowym jest wspomniany wyżej dochód z lutego lub z marca jeśli będzie już dostępny. Jeśli mieścicie się w miesięcznym przychodzie poniżej wartości 15 681 zł brutto, to macie szanse na zwolnienia z ZUS, co daje zwolnienie na poziomie miesiąca w wysokości ok 1400 PLN. Nie dotyczy to płacących składkę ZUS na preferencyjnych warunkach.

Całą reszta, to wielka niewiadoma. Należy spodziewać się jeszcze różnych zmian w Tarcza antykryzysowa. Kluczowe jednak jest pytanie: kiedy? A tu odpowiedzi nie ma, bo jak napisaliśmy wyżej najpierw Senat, potem Prezydent.

A czas goni… od przyszło nam żyć w ciężkich czasach. Na koniec jednak coś optymistycznego. Polska radzi sobie bardzo dobrze na gruncie zwalczania zagrożenia Koronawirus, więc perspektywy powrotu do roboty nie muszą być odległe, jak straszą niektóre media. W naszej ocenie może to nastąpić w maju 2020.

Niestety DJ Promotion na chwilę obecną zalicza się do grona tych firm, którym tarcza antykryzysowa w świetle w/w założeń nie pomoże czyli musimy się zmierzyć sami z obecną rzeczywistością. Dla przykładu, na Węgrzech, państwowa pomoc z kryzysie dotyczy wszystkich firm na rynku. U nas pomaga się anulując KRUS (300 PLN/kwartał) wszystkim rolnikom.

Dlatego nie jesteśmy w stanie pomóc w jakiś wyraźny sposób użytkownikom naszych serwisów, choć pewne działania zostały już podjęte. Odbiorcy pakietów CD Pool otrzymają już w kwietniu zmniejszone (tańsze) pakiety, a w serwisie digital możemy zamrozić na miesiąc brak doładowania.

 

 

Koronawirus – DJ’u nie panikuj.

Koronawirus dj nie panikuj